ogólne warunki udziału w TARGACH I misjach gospodarczych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Postanowienia Ogólnych Warunków Udziału w Targach, Misjach Gospodarczych i Zoom B2B online  (dalej Ogólne Warunki), obowiązują wszystkich Uczestników Misji Gospodarczych i Targów organizowanych przez SCC Silesia Chamber of Commerce Sp. z o.o./Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.
1.2 Celem organizacji Misji Gospodarczych i wystąpień targowych  (dalej Cel) jest stworzenie Uczestnikom możliwości nawiązania współpracy gospodarczej z podmiotami zagranicznymi. Organizator organizując warunki dla osiągnięcia Celu jednocześnie zastrzega, że nie odpowiada za osiągnięcie Celu przez Uczestnika.
1.3 Przez użyte w treści niniejszych Ogólnych Warunkach terminy należy rozumieć:
Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Udziału w Misjach Gospodarczych,
Organizator – SCC Silesia Chamber of Commerce Sp. z o.o./Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.,
Uczestnik – przedsiębiorca - osoba prawna lub fizyczna - która zawarła Umowę,
Strona – oznacza Organizatora i/lub Uczestnika w zależności od kontekstu,
Cel - stworzenie Uczestnikom możliwości nawiązania współpracy gospodarczej z podmiotami zagranicznymi podczas Misji Gospodarczej lub Targów,
Misja Gospodarcza – wyjazd biznesowy organizowany przez Organizatora, w której udział bierze Uczestnik,
Targi - wystąpienie uczestników w imprezie targowej organizowanej przez Organizatora,
Umowa – potwierdzone przez Organizatora zgłoszenie uczestnictwa określonej osoby/osób w Misji Gospodarczej,
Siła Wyższa –  zdarzenie zewnętrzne lub okoliczność, na którą Organizator nie ma wpływu. Siła  Wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do:
a) wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych,
b) bunt, akty terroryzmu, zamieszki, rewolucję, strajki lub lokaut,
c) choroby i epidemie zagrażające zdrowiu i życiu,
d) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub inne nadzwyczajne zjawiska,
e) uzasadnione i realne obawy co do bezpieczeństwa Uczestników Misji Gospodarczej podjęte przez Organizatora,
f) brak możliwości uzyskania wizy, poparcia wizowego oraz niezbędnych zezwoleń dla Uczestnika w czasie niezbędnym dla odbycia się Misji Gospodarczej w terminie.
 
2. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W TARGACH I W MISJACH GOSPODARCZYCH
2.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Misji Gospodarczej lub w Targach odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem, mailem (scan) lub pocztą na adres organizatora.
2.2 Organizator nie później, aniżeli w ciągu 7, dni potwierdza otrzymanie zgłoszenie.
2.3 Potwierdzone przez Organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy.
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa (odmowa zawarcia Umowy) bez podania przyczyn i powiadomi o tym zgłaszającego uczestnictwo w Misji Gospodarczej lub w Targach w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

 

3. WARUNKI i TERMINY PŁATNOŚCI.
3.1 Płatności są rozłożone na dwie równe raty, płatne na konto Organizatora, na podstawie faktury VAT:
a) I rata w wysokości 50 % płatności jest płatna po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia, w terminie określonym w Umowie,
b) II rata w wysokości 50% płatności jest płatna w terminie określonym w Umowie.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w przypadku nieuregulowania w terminie określonym w Umowie – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu - I raty płatności przez Uczestnika. W takim wypadku do wzajemnych rozliczeń Stron stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w Umowie dotyczące rezygnacji z udziału w Misji Gospodarczej lub w Targach.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu - w przypadku nieuregulowania, w terminie określonym w Umowie, II raty płatności przez Uczestnika. W takim wypadku do wzajemnych rozliczeń Stron stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte w Umowie dotyczące rezygnacji z udziału w Misji Gospodarczej lub w Targach.
3.4 W przypadku niemożności wzięcia udziału w Misji Gospodarczej lub w Targach przez osobę delegowaną przez Uczestnika, Uczestnik może wskazać - po uzyskaniu uprzedniej zgody Organizatora - inną osobę do uczestnictwa w Targach lub w Misji Gospodarczej. Ewentualne dodatkowe koszty związane z ww. zmianą obciążają Uczestnika.
3.5. Jest możliwość obniżenia całkowitych kosztów uczestnictwa w Targach lub Misjach jak również innych usług SCC na rynkach zagranicznych poprzez wykorzystanie programów Astart co nie wpływa w żadnym stopniu na na realizację programu SCC. Liczba miejsc w programie jest ograniczona z powodów technicznych a Organizator może odmówić udziału w promocji bez podania przyczyny.
3.6. Koszty uczestnictwa mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu cen biletów lotniczych oraz kursów walut o więcej niż 10%.   


4. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W TARGACH LUB W MISJI GOSPODARCZEJ

Opłata za uczestnictwo w Misji Gospodarczej obejmuje między innymi koszty związane z:
a) transportem,
b) wizami i dokumentami wjazdowymi,
c) zakwaterowaniem w hotelu,
d) wyżywieniem,
e) ubezpieczeniem,
f) tłumaczami,
g) przygotowaniem i organizacją spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
h) działaniami Organizatora związanymi z przygotowaniem partnerów biznesowych dla Uczestnika.

 

5. ZMIANA TERMINU ORGANIZACJI MISJI GOSPODARCZEJ
5.1 Organizator może zmienić termin organizacji Misji Gospodarczej wyłącznie, jeżeli jest to spowodowane Siłą Wyższą lub ze względu na Cel. W takim wypadku Organizator wskazuje niezwłocznie, jednakże nie później aniżeli w ciągu miesiąca od dnia poinformowania Uczestnika o zmianie terminu, nowy termin odbycia się Misji Gospodarczej.
5.2 Zmiana terminu organizacji Misji Gospodarczej może powodować zmianę programu ramowego określonego w Umowie, która jednakże nie będzie skutkować:
a) wzrostem cen usługi,
b) obniżeniem prawdopodobieństwa osiągnięcia Celu .
5.2 O zasadności zmiany terminu organizacji Misji Gospodarczej ze względu na Cel decyduje Organizator, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
- stopień gotowości podmiotów zagranicznych do nawiązania współpracy gospodarczej z Uczestnikiem,

- wskazania podmiotów zagranicznych odnośnie zasadności odbycia się Misji Gospodarczej w odmiennym od pierwotnego terminu,
- liczebność oraz pozycję gospodarczą podmiotów zagranicznych gotowych do nawiązania współpracy gospodarczej z Uczestnikiem w określonym terminie.
5.3 Organizator zastrzega sobie możliwość jednokrotnej zmiany terminu Misji Gospodarczej ze względu na Cel.
5.4  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Misji Gospodarczej z uwagi na zmianę jej terminu Uczestnik zostanie obciążony w wysokości 25% kosztów udziału w Misji Gospodarczej lub w wysokości zaliczki promocyjnej..
5.5 Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

6. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
6.1 Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłaszane pod adresem Organizatora pisemnie, w terminie 14 dni od daty zakończenia Misji Gospodarczej lub Targów.
6.2 Po upływie terminu określonego w pkt 6.1 reklamacje nie będą uwzględniane.
6.3 Ustne porozumienia pomiędzy Uczestnikami lub osobami delegowanymi przez Uczestnika a Organizatorem wymagają - dla ich obowiązywania - niezwłocznego pisemnego lub mailowego potwierdzenia.
6.4 Warunki uzyskania dofinansowania/refundacji udziału w Targach lub w Misji Gospodarczej przez Uczestnika są określone obowiązującymi przepisami prawa. O zasadności wyboru określonego rodzaju dofinansowania/refundacji decyduje Organizator. Organizator nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę dofinansowania/refundacji, tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuzyskanie dofinansowania/refundacji przez Uczestnika, za jej uzyskanie z opóźnieniem, ani za jej uzyskanie w kwocie niższej aniżeli pierwotnie zakładano.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 W sytuacji rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków a postanowieniami Umowy pierwszeństwo uzyskują postanowienia Umowy.
7.1 Przypadki nieuwzględnione w Ogólnych Warunkach będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.2 Zgłaszający uczestnictwo w Targach lub w Misjach Gospodarczych oraz Uczestnicy zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Organizatorem.
7.3 Dla rozpoznania ewentualnych sporów, nierozstrzygniętych wg ust. 7.2, Strony ustalają jako wyłącznie właściwy sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.4 Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach lub w Misji Gospodarczej następuje zawarcie Umowy oraz akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków.